رواندزیانی

رواندزیانی

كابرایەكی گندۆرفرۆش كۆمەرە گندۆرەكی لە بەراخۆ دانابوون, هاواریەكرد" هەی گندۆر هەی گندۆر، فەقێیەك گەلەكی حەزە لە گندۆرەی بوو, بەرا پارەی هەندە وێ نەبوو، چار پێنج گندۆرا دەسە ئێك هەرداوێ, كابرای ساحێبیش چاوەك هە لەسە فەقێی بوو، دووسێ جای وەیگۆتێ" ئیوهە پێكیان دامەدە برا خەرابەبن، ئەویش هە چ حیساب لۆ قسێ ساحیًبی نەكردو خۆی تێك نەدا، وەختەكی فەقێی گندۆرەك هەگرت و بنێ گندۆرەی بڕەكی شل بوو، بە پلێی كوونەك دە گندۆرەی كرد و تامیكرد داخوا ئی شیرنە، گندۆرە فرۆشی مێڕەك لە فەقێی كردو زۆری لێ تووڕە بوو، وەیگۆتێ" ئۆ ئەو پلەت لۆ دە گندۆرەی ڕاكردو كوونت كرد؟, ئۆ تو ئیوهە شتیە كڕی؟, ئەتو لەقسێ خۆ فەقێی و پیاوەكی ئیمانداری, ئاخر گوناحتە گاتێ، فەقێش وەگۆ" ئەرێ لۆچت ئیوهە چاو لێ چووینە تۆقێ سەری, خۆ كفرم نەكرد، كابرای گندۆرە فرۆش ئەوجارەی لێ وەخۆكەت و بڕەكەدی لێچۆ پێش و بەرچێری گرت, وەیگۆتێ" ئەلعان ئەمن پلەكێ دە (قونا) توو ڕاكەم تووڕە نابی؟؟؟؟، فەقێش وەگۆ" ناوەڵا ئەگە لۆ تامكردنێت بی هە گوێشم لێ نیە .

 

 

زۆرترین بینراو